מהן זכויותיהם של פיוס עבודה ומשפחה בספרד

הרבה נאמר על זכותם של אבות ואמהות להיות מסוגלים ליישב עבודה וחיי משפחה וכיצד זה מתבצע בחברות הספרדיות השונות, ומדגיש את הקשיים שיש למשפחות רבות כדי להיות מסוגלות להשלים באופן מלא. בשורה זו, אנו בודקים להלן את החוקים והתקנות הספרדים השונים המבטיחים זכות זו.

כך מקיים המכון לנשים ושוויון ההזדמנויות, התלוי במשרד הבריאות, בשירותים חברתיים ובשוויון, את הזכויות שיש לכל עובד מרגע היווצרותו.

זכויות פיוס של חיי משפחה ועבודה

ה חוק שוויון הוא מעלה לקטגוריה של הזכויות את כלי הפישור השונים של המשפחה וחיי העבודה הפרטיים לעובדים ולפועלים כדי להנחות את ההנחה מאוזנת של האחריות המוכרת, תוך הימנעות מכל אפליה על בסיס פעילותה.


הסדרת זכויות הפישור הספציפיות נקבעה בחוק העובדים לגבי כל העובדים הפועלים במרחב הפרטי, ועבור העובדים בשירות המינהל הציבורי בחוקת היסוד של עובדי ציבור, מכשירים שישמשו לדעת בדיוק איך זכויות אלה צוינו.

הסכמים קיבוציים עשויים, בהיקפן, להרחיב את זכויות אלה, ובמקרים מסוימים הם דורשים מימושם בהסכמים קיבוציים.

חופשת לידה

חופשת הלידה היא של 16 שבועות ללא הפרעה וניתן להאריך במקרה של לידות מרובות בתוך שבועיים נוספים עבור כל בן או בת השני. חיסכון של שישה שבועות לאחר הלידה, שהינו חובה עבור האם, ניתן לחלק את התקופה לפי בחירת בעל העניין הן מנקודת מבט זמנית (לפני או לאחר הלידה) ובין שני ההורים, אשר ניתן להפיץ עשרה שבועות הנותרים וליהנות מהם במשותף או בנפרד.


במקרה של מוות של האם, בין אם היא ביצעה עבודה ובין אם לאו, ההורה האחר רשאי לעשות שימוש בכל החלק, או לפי הצורך, בחלק הנותר של תקופת ההשעיה, המחושב ממועד המסירה ובלי לנכות ממנה את החלק שהאם יכלה ליהנות ממנו לפני הלידה.

אישור אבהות

חוק השוויון מזהה לראשונה את הזכות לאבהות לעזוב, אוטונומית מזו של האם, של 13 ימים רצופים, ניתנת להרחבה בשני ימים נוספים עבור כל בן או בת, החל מהשנייה, בהנחות הלידה של בן או בת, אימוץ או טיפוח. היתר זה מתווסף להיתר הקיים כבר יומיים או לשיפורו שנקבע בהסכם הקיבוצי. בין אם האם עובדת ובין אם לאו.


ההוראה הסופית העשירית של טיוטת תקציבי המדינה הכללית לשנת 2014 צפויה ל -1 בינואר 2015 כניסתו לתוקף של הארכת ההיתר לארבעה שבועות.

העובד המפעיל זכות זו רשאי לעשות זאת במהלך התקופה שבין תום ההיתר להולדתו של בן או בת, באופן חוקי או מוסכם, עד לחופשת הלידה של האם או מיד לאחר תום תקופת המנוחה. ניתן להשעות את החוזה על בסיס מלא או חלקי של מינימום של 50%, על פי הסכם בין המעביד לבין העובד וכפי שנקבע בתקנה. על העובד להודיע ​​למעביד, בהודעה מוקדמת, על מימוש זכות זו בתנאים שנקבעו, לפי העניין, בהסכמים הקיבוציים.

הנקה, נכון לשעה של היעדרות

הרשאה זו מהווה זכות אישית של העובדים, הגברים או הנשים, אך היא יכולה להיעשות רק על ידי אחד ההורים במקרה של עבודה.

העובדים יהיו זכאים לשעה אחת של היעדרות מהעבודה להניק בן או בת עד שהילד יגיע לתשעה חודשים, אשר ניתן לחלק לשני חלקים. משך ההיתר יוגדל באופן יחסי במקרים של לידה מרובה, אימוץ או אומנה.

זכות זו ניתנת להחלפה על ידי צמצום יוםך בחצי שעה עם אותה מטרה או לצבור ימים מלאים בתנאים הקבועים במיקוח קיבוצי או בהסכם שהושג עם המעביד ביחס, לפי הצורך, במה שנקבע בכך .

העובד, למעט כוח עליון, חייב לייעץ מראש למעסיק מקדמה של חמישה עשר ימים או שנקבעה בהסכם הקיבוצי החל, תוך ציון תאריך תחילתו של אישור ההנקה וסיומו.

אי התאמות שעשויות להתרחש בין החברה לבין העובד במפרט הזמן וקביעת תקופות ההנאה מהיתרים אלה חייבות להיפתר על ידי גופי השיפוט של הסדר החברתי.

צמצום יום העבודה

מי שנמצא תחת טיפול ישיר של אדם מתחת לגיל שתים עשרה או אדם עם מוגבלות פיזית, נפשית או חושית, שאינו מבצע פעילות בתשלום, יהיה זכאי להפחתת יום העבודה היומי, עם הירידה היחסית בשכר, פחות, השמיני, ומקסימום מחצית משך הראשון "(כפי ששונה בסעיף 37.5, סעיף ראשון, של חוקת העובדים, על פי חוק המלכותי 16/2013, מיום 20 בדצמבר, צעדים להעדיף גיוס יציב ולשפר את העסקתם של עובדים).

זכות זהה תהיה באותה זכות לטפל בבן משפחה, עד לדרגה השנייה של קשר או זיקה, אשר מסיבות של גיל, תאונה או מחלה לא יכול לעמוד בכוחות עצמו, ואינו מבצע פעילות שכר.

ההורה, המאמץ או המקבל פנים בעל אופי טרום - אימוץ או קבוע, יהיה זכאי לצמצום יום העבודה, תוך הפחתה יחסית של משכורת של לפחות מחצית משך העבודה, לצורך הטיפול, במהלך האשפוז ו טיפול מתמשך, של קטין הנמצא בשפעתו על-ידי סרטן (גידולים ממאירים, מלנומה וקארצינומה), או על-ידי כל מחלה חמורה אחרת, אשר מרמזת על הודאה ארוכת טווח בבית החולים ומחייבת את הצורך בטיפול ישיר, מתמשך וקבוע, דו"ח שירות בריאות הציבור או גוף מנהלי סניטריים של הקהילה האוטונומית המתאימה, לכל היותר, עד שהילד מגיע לגיל 18. בהסכם קיבוצי ניתן לקבוע את התנאים וההנחות בהם ניתן לצבור את הפחתת יום עבודה זה במלואו.

צמצום שעות העבודה מהווה זכות אישית של עובדים, גברים או נשים. אולם, אם שני עובדים או יותר מאותה חברה יצרו זכות זו לאותו נושא, רשאי המעסיק להגביל את התרגיל בו זמנית מטעמי פעולה מוצדקים של החברה.

העובד, למעט כוח עליון, חייב לייעץ מראש למעסיק מקדמה של חמישה עשר ימים או שנקבעה בהסכם הקיבוצי החל, תוך ציון תאריך הפחתת יום העבודה וסיומו.

אי התאמות הנובעות בין החברה לבין העובד על פי מפרט הזמן הנ "ל וקביעת תקופות ההנאה ייפתרו על ידי סמכות השיפוט המוסמכת.

השאירו לטיפול בקטינים ובקרובים

משך החופשה לטיפול בקטינים ובבני משפחה תלויים הוא, במקרה של טיפול בילדים מתחת לגיל 3, מקסימום עד שלוש שנים מלידה. במקרה של טיפול בבן משפחה עד דרגה שנייה של קשר או זיקה, אשר מטעמי גיל, תאונה, מחלה או נכות אינו יכול לעמוד בפני עצמו ואינו מבצע פעולה בתשלום, התקופה המקסימלית היא שנתיים. בנוסף, את החופשה ניתן ליהנות באופן חלקי.

בסוף השנה הראשונה לחופשה, יש זכות חזרה לתפקיד זהה. לאחר תקופה זו, הזכות לשמור את העבודה ולכן הזכות להיכנס מחדש נשמרת, אבל במקרה זה יש לך רק את הזכות להיכנס שוב לעבודה באותה קבוצה מקצועית או שווה ערך קטגוריה.

כל התקופה שבה העובד נשאר בחופשה לטיפול קרובי משפחה תהיה ניתנת לחישוב לצורך הוותק, והאדם העודף יהיה זכאי להשתתף בקורסים להכשרה מקצועית.

חופשות

כאשר תקופת החופשה שנקבעה בלוח החגים של החברה מקבילה בזמן עם מוגבלות זמנית הנובעת מהיריון, הלידה או ההנקה או עם תקופת השעיה של חוזה העבודה ליולדות או לאבהות, היא תהיה זכאית כדי ליהנות מחגים במועד אחר, גם אם הסתיימה השנה הטבעית שאליה הם מתאימים.

גמישות יום

לעובד תהיה הזכות להתאים את משך העבודה וחלוקת יום העבודה לאכיפת זכותו לפיוס בחיי משפחה, משפחה ועבודה בתנאים שנקבעו במיקוח קיבוצי או בהסכם שהושג עם העובד. המעביד מכבד, לפי הצורך, את הוראות הראשונים.

לשם כך, ייעשה שימוש בשעות עבודה רצופות, שעות גמישות או דרכים אחרות לארגון שעות עבודה והפסקות המאפשרות תאימות רבה יותר בין הזכות לחיים בעבודה - חיים של חיי משפחה, משפחה ועבודה. עובדים ושיפור התפוקה בחברות.

מריסול נואבו Espín

none: ערב עיון : זרקור על תעשיה אפלה: הזנות והמדיה (ורד לי) 29/1/2018


none

חיסונים: זהו לוח השנה החדש של AEP

חיסונים: זהו לוח השנה החדש של AEP

ה חיסון של האגודה הספרדית של ילדים רק עדכנה את המלצות החיסונים שלה עבור ילדים ובני נוער בהתבסס על ניתוח ובדיקה של עדויות מדעיות האחרונות. המסר העיקרי של ה- ASP לחיסונים של ילדים בשנת 2018 הוא המלצתו...

Google מציעה את המפתחות לקורות חיים מושלמים

Google מציעה את המפתחות לקורות חיים מושלמים

האבטלה נותרה הדאגה העיקרית של האוכלוסייה ואת לבלוט בין מיליוני אנשים מחפשים עבודה לא קל. בין אם זו הפעם הראשונה, או אם אנחנו מבקשים לשכלל את תוכנית הלימודים שלנו, הדבר החשוב הוא שזה נראה לעין ככל...

איך לארגן אחר הצהריים לילדים

איך לארגן אחר הצהריים לילדים

הסתגלות ללוח זמנים בעת החזרה מבית הספר חשובה לילדים משום שהיא עוזרת להם להפיץ את הזמן שיש להם בשעות אחר הצהריים ולהפיק את המרב מהם. מומלץ להתחיל מהשנים הראשונות לחייו של הילד לרכוש את הרגל של הסדר...